สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากเครือข่ายสหวิชาชีพสุขภาพ
ข่าวเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ มิถุนายน 2550

จดหมายข่าวเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เดือน มิถุนายน 2550 1.เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31พค.50 เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ได้ร่วมรณรงค์โดยจัดส่งโปสเตอร์ แผ่นพับ สติ๊กเกอร์ ไปยังผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคก...

Jul 07, 2007อ่านต่อ
ข่าวเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ พฤษภาคม2550

จดหมายข่าวเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เดือน พฤษภาคม 2550 ผศ.พิศิษฐ์ นามจันทรา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิตรายงาน การดำเนินการตามจรรยาปฏิบัติสำหรับบุคลากรสาธารณสุขกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ มีความก้าวหน้าดังนี้ คณะเ...

Jul 07, 2007อ่านต่อ
ข่าวเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เมย.50

จดหมายข่าวเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เดือน เมษายน 2550 การดำเนินการตามจรรยาปฏิบัติสำหรับบุคลากรสาธารณสุขกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ มีความก้าวหน้าดังนี้ โครงการรวบรวมผลงานองค์ความรู้จากงานวิจัยและบทความวิชาการการควบคุมการบริโภ...

Apr 09, 2007อ่านต่อ
ข่าวเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ มีค.50

จดหมายข่าวเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เดือน มีนาคม 2550 ผศ.ดร.ยุทธนา หมั่นดี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายงานความก้าวหน้า ดังนี้ 1.การจัดนิทรรศการย่อยถาวร ให้ความรู้ คำแนะนำแก่ผู้มารับบริการตรวจต่างๆและผู้มาบริจาค...

Apr 09, 2007อ่านต่อ
ข่าวเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กพ.50

ข่าวเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เดือน กุมภาพันธ์ 2550 การดำเนินการตามจรรยาปฏิบัติสำหรับบุคลากรสาธารณสุขกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ มีความก้าวหน้าดังนี้ 1.การประชุมอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์ ครั้ง...

Apr 09, 2007อ่านต่อ