สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากเครือข่ายสหวิชาชีพสุขภาพ
เครือข่ายฯเปิดเว็บไซต์ ขอเชิญติดตามข่าว...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2/2549 เครือข่ายสหวิชาชีพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เปิดเว็บไซต์ www.thaihpat.org ขอเรียนเชิญผู้สนใจ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเครือข่ายฯและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Jan 28, 2006อ่านต่อ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสภาเทคนิคการแพทย์และเครือข่ายฯจัดสัมนาฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2549 โครงการ การสัมมนาและระดมสมอง เรื่อง ?เทคนิคการแพทย์ห่วงใย ร่วมใจควบคุมการบริโภคยาสูบ? เฉพาะเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ โดย สภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549...

Jan 28, 2006อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์จัดทำโครงการวิจัยเชิงสำรวจ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์และการควบคุมการบริโภคยาสูบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8/2548 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 11/2548 วันที่ 20 ธันวาคม 2548 ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการวิจัยที่สภาเทคนิคการแพทย์ เสนอดังนี้ โครงการวิจัยเชิงสำรวจ วิชาชีพเทคน...

Dec 27, 2005อ่านต่อ
ขอเชิญเตรียมสมัครเข้าร่วมงาน...โครงการเทคนิคการแพทย์ห่วงใย..ร่วมใจควบคุมการบริโภคยาสูบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 7/2548 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายวิชาชีพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 11/2548 วันที่ 20 ธันวาคม 2548 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ โครงการที่สภาเทคนิคการแพทย์ เสนอ ดังนี้ โครงการ เทคนิคการแพทย์ห่วงใย ร่วมใจควบคุมการบริโภค...

Dec 27, 2005อ่านต่อ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของแผนงานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5/2548 บทนำ องค์การอนามัยโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรสาธารณสุขที่จะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่สุดในการช่วยผู้ที่เสพติดบุหรี่ให้เลิกสูบ จึงเป็นที่มาในการกำหนดประเด็นของการรณรงค์สำหรับปี ค.ศ. 2005 นี้คือ ?บุคลากรสาธารณสุขกับกา...

Dec 01, 2005อ่านต่อ